Lietuviaikeliauja.lt privatumo politika
Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant lietuviaikeliauja.lt veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.(a) Kas yra šis dokumentas?

 1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.lietuviaikeliauja.lt (toliau – Svetainė).
  1. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
  2. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
  3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
  4. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

(b) Kas mes?

 1. Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Globalus tinklas“, juridinio asmens kodas 304470872
 2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

(c) Terminoligija

 1. Toliau šiose taisyklėse terminai „mes“ ar „Lietuviaikeliauja.lt“ ar „UAB Globalus tinklas“ reškia tą patį juridinį asmenį.
 2. „Klientas“ tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo svetainėje lietuviaikeliauja.lt įsigijęs siūlomą paslaugų paketą.

(d) Kokių principų mes laikomės?

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
  1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  2. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  3. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  4. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  5. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  6. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  7. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

(e) Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  1. prieigos prie mūsų interneto svetainės teikimas;
   1. 2 suteikiame galimybę naudotis kitomis Svetainės mokamomis ar nemokamomis paslaugomis;
  2. siekdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;
  3. siekdami profesionalios aptarnavimo kokybės, jos tobulinimo ir užtikrinimo bei potencialių ar kilusių ginčų spendimo tikslu.
  4. siekdami pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas;
  5. galimo dalyvavimo konkursuose, akcijose, lojalumo programose ir pan. organizavimas;
  6. mūsų tikslinės grupės ir jos domėjimosi sričių nustatymas, pavyzdžiui, siekiant pateikti aktualesnius pasiūlymus, tai yra rodyti domėjimosi sritį atitinkančias reklamas tiek mūsų, tiek trečiųjų šalių interneto svetainėse;
  7. mūsų bendro pobūdžio ir (arba) asmeninių naujienlaiškių siuntimas.
 2. Mes renkame ir tvarkome Taisyklėse ir šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
  1. Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
  2. mūsų teisėtas interesas;
  3. teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

(f) Kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

 1. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ar joje registruodamiesi. Jūs esate viešas fizinis ar Juridinis asmuo, Jūsų duomenys yra skelbiami ir prieinami viešai tinklalapiuose ir kt. laikantis BDAR įstatymo.
 2. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmeninius duomenys tik Jums savanoriškai sutikus. Jus sutinkate su tuo, kad mes renkame ir išsaugome čia išvardintus duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, pilietybė, lytis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jūsų duomenų rinkimas ir išsaugojimas yra vykdomas pagal įstatymus, veikiančius Europos Sąjungos bei Lietuva teritorijoje.
 3. Jums naudojantis svetaine tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą, ir šiais duomenimis gali būti:
   1. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);
 4. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs Svetainėje, pateiktumėte mums šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu.
 5. Jūs taip pat pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo ar garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenis.
 6. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.
 7. Daugelyje svetainės „Lietuviaikeliauja.lt“ puslapių pateikiama informacija apie paslaugų pasiūlymus, kuriuose nereikalaujama asmens duomenų.
  Jūsų asmens duomenų naudojimas paremtas Jūsų sutikimu. Jūsų apsilankymą svetainėje „Lietuviaikeliauja.lt“ suvokiame kaip sutikimą ir pritarimą mūsų PP.
  Asmeninė informacija įskaitant vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo duomenis vertinant klientų atsiskaitymo už paslaugas valdymą (bankas, suma), kurie būtini teikiant portalo paslaugų ir tarpininkavimo paslaugas, teikiant elektroninės prekybos paslaugas, kitais tikslais susijusiais su vidaus administravimu, tvarkoma ir įmonės darbuotojų, ir automatiškai. „Lietuviaikeliauja.lt“ siekia tvarkyti asmens duomenis kuo saugiau ir veiksmingiau. Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami ar kitaip skelbiami ne svetainės „Lietuviaikeliauja.lt“ tikslais.

(h) Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

 1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas.
 2. Prašom atkreipti dėmesį, kad „Lietuviaikeliauja.lt“ renka informaciją apie Jūsų veiksmus, atliekamus interneto svetainėje, ir tai gali būti naudojama planuojant, kuriant ir įgyvendinant „Lietuviaikeliauja.lt“ rinkodaros kampanijas, siunčiant naujienlaiškius, taip pat vykdant įmonės verslo plėtrą.
 3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu.
 4. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.
 5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
 6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:
  1. pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite pasiūlymų siuntimo.“ ar pan.), arba
  2. atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu e. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
 7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

(j) Ar ir kaip mes naudojame slapukus?

 1. Informuojame, kad svetainėje Lietuviaikeliauja.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę.
  Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš svetainės Lietuviaikeliauja.lt į Jūsų kompiuterio kietąjį diską tam, kad svetainės administratorius galėtų atskirti Jūsų kompiuterį ir matyti jo veiklą interneto svetainėje. Dėl slapukų svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis ar naršant svetainėje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine, visiškai kontroliuojame ir naudojame tik aukščiau nurodytu tikslu. Atkreiptinas dėmesys, jog Vartotojas turi galimybę atsisakyti slapukų naudojimo (išskyrus techninio pobūdžio Slapukus) bet kuriuo metu, naudojantis Vartotojo naršyklės nustatymais.
  Vartotojas gali keisti slapukų nustatymus, naudodamas savo naršyklės „Pagalba“ (angl. Help) funkciją.
  Vartotojas gali pakeisti naršymo nustatymus, taip, kad slapukai nebus priimami. Jei Jūs nuspręsite pašalinti visus slapukus, prašome atkreipti dėmesį, kad slapukų pašalinimas gali paveikti naudojimąsi Tinklalapiu ir jei kompiuteriu, kuriame pašalinsite slapukus yra dalijamasi, pašalinimas paveiks ir kitus vartotojus, naudojančius kompiuterį.
  Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti www.allaboutcookies.org; šiame tinklalapyje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš Jūsų įrenginio.
 2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
 3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
  1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
  2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
  4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
 5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
  1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
  2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
  3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
  5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
 6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
  1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
  3. išreikšdamas sutikimą paskyros sukūrimo Svetainėje metu;
 7. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

(k) Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:
  1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
  2. kelionių organizatoriams/partneriams, kurių paslaugas parduoda lietuviaikeliauja.lt
  3. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
 4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

(l) Saugojimas. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 3. Užbaigus Jūsų duomenų naudojimą pvz. kelionių įsigijimo tikslais, svetainės administracija panaikina šiuos duomenys.

(m) Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų.
 2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
 3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

(n) Išorinės svetainės

 1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

(u) Kokias teises Jūs turite?

 1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
  8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
  1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
  2. valstybės saugumą ar gynybą;
  3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
 4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos „Kokias teises Jūs turite“ 2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
 6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

(p) Kam Jūs galite pateikti skundą?

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

(r) Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

 1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

(s) Baigiamosios nuostatos

 1. Jeigu Jus nesutinkate su šiuo šia privatumo politika, Jus negalite naudotis svetainės lietuviaikeliauja.lt suteiktomis paslaugomis. Šiuo atveju, Jus turite susilaikyti nuo mūsų svetainės apsilankymo.

Kaip su mumis susisiekti?

 1. Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus ir dokumentus siųskite e. paštu – info@lietuviaikeliauja.lt